De algemene voorwaarden van The Balance Club

Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden:

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – De overeenkomst

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9 – De prijs

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

Artikel 11 – Levering en uitvoering

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 – Betaling

Artikel 14 – Klachtenregeling

Artikel 15 – Geschillen

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

thebalanceclub

contact@thebalanceclub.nl

KVK: 91953928

BTW nummer: NL003603096B85

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
Artikel 4 – Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het
bijzonder:
de prijs inclusief belastingen;
de eventuele kosten van verzending;
de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

WellnessMe neemt deel aan het Amazon Services LLC Associates Program, een affiliate advertentieprogramma dat is opgezet om sites advertentievergoedingen te geven door te adverteren en te linken naar Amazon.com.


Artikel 5 – De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

 1. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 2. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 3. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 4. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.
Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
Producten die worden uitgesloten tot herroepping zijn FFP2 mondkapjes vanwege hygiënische redenen en gezondheidsrisico’s.

Bij levering van diensten: 

Garantie- en retourbeleid voor thebalanceclub-services

Garantie

thebalanceclub garandeert dat de geleverde diensten van hoge kwaliteit zijn en worden uitgevoerd door ervaren en professionele virtuele assistenten. Mocht u niet tevreden zijn met de kwaliteit van de geleverde dienst, neem dan binnen 48 uur na de voltooiing van de taak contact met ons op. We zullen samen met u werken om de situatie te evalueren en, indien nodig, de taak kosteloos opnieuw uitvoeren of verbeteren.

Retourbeleid

Aangezien thebalanceclub een dienstverlenend bedrijf is, kunnen wij geen fysieke producten retourneren. Echter, als u niet tevreden bent met de geleverde dienst, neem dan contact met ons op zoals beschreven in het garantiebeleid hierboven.

Restitutiebeleid

thebalanceclub streeft ernaar om aan uw verwachtingen te voldoen. Indien u ontevreden bent over de geleverde dienst, kunt u binnen 7 dagen na de voltooiing van de taak een restitutieverzoek indienen. We zullen uw verzoek beoordelen en, indien van toepassing, een passende oplossing bieden, zoals het opnieuw uitvoeren van de taak of het verstrekken van een gedeeltelijke of volledige terugbetaling. Restituties zijn afhankelijk van de aard van de taak en de geleverde dienst.

Annuleringen

Als u een taak wilt annuleren, dient u dit zo snel mogelijk te doen. Annuleringen binnen 24 uur na het indienen van de taak zullen geen kosten met zich meebrengen. Als de taak echter al in behandeling is, kunnen er kosten in rekening worden gebracht op basis van het aantal bestede uren aan de taak.

Ongebruikte uren

Ongebruikte uren kunnen worden doorgeschoven naar de volgende maand, zoals beschreven in onze algemene voorwaarden. Het doorschuiven van uren is alleen mogelijk voor een periode van maximaal 3 maanden. Na deze periode komen eventuele ongebruikte uren te vervallen.

Door gebruik te maken van thebalanceclub-services, gaat u akkoord met ons garantie- en retourbeleid. Als u vragen heeft over ons beleid, neem dan contact met ons op.


Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

 1. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 2. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 3. die snel kunnen bederven of verouderen;
 4. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 5. voor losse kranten en tijdschriften;
 6. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 7. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken, waaronder mondmaskers van alle soorten typen (chirurgisch, FFP1, FFP2, FFP3)

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

 1. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 2. betreffende weddenschappen en loterijen.

**Winactie Toevoeging aan Algemene Voorwaarden**

Artikel 8: Winactie Leefstijltraject

1. Deelname: Door inschrijving in de periode van 12-01-2024 tot en met 31-01-2024 maakt de deelnemer automatisch kans op het winnen van een compleet leefstijltraject ter waarde van €3,995.95, verzorgd door The Balance Club.

2. Voorwaarden: De winactie is alleen geldig voor inschrijvingen binnen de gestelde actieperiode. Deelnemers dienen akkoord te gaan met alle algemene voorwaarden van The Balance Club, inclusief de voorwaarden die specifiek voor dit leefstijltraject gelden, welke te raadplegen zijn op https://thebalanceclub.nl/algemene-voorwaarden/.

3. Selectie Winnaar: Uit alle inschrijvingen wordt willekeurig één winnaar gekozen door een onpartijdig systeem. De winnaar wordt persoonlijk gecontacteerd en publiekelijk aangekondigd (met respect voor privacy) op een door The Balance Club te bepalen wijze.

4. Inzet Prijs: De prijs bestaat uit een jaar leefstijlbegeleiding, inclusief persoonlijke sessies met een leefstijlcoach en arts, zoals gespecificeerd in de beschrijving van het leefstijltraject.

5. Akkoord Verklaring: Door deelname bevestigt de deelnemer dat hij/zij kennis heeft genomen van de privacyverklaring en akkoord gaat met het verzenden van persoonlijke informatie conform de privacyverklaring van The Balance Club. De deelnemer is zich ervan bewust dat inschrijvingsbevestigingen mogelijk in de spambox terecht kunnen komen en dient hieromtrent zelf zorg te dragen door regelmatige controle.

6. Overige Bepalingen: Alle verdere bepalingen met betrekking tot de winactie, waaronder maar niet beperkt tot, aansprakelijkheid, klachtenafhandeling en geschillen, vallen onder de standaard algemene voorwaarden van The Balance Club zoals vastgelegd in de voorgaande artikelen.

De winnaar dient zich bewust te zijn van zijn/haar verantwoordelijkheid binnen het transformatieproces en akkoord te gaan met actieve participatie en communicatie gedurende het traject. De behandelovereenkomst voor het gewonnen leefstijltraject zal apart worden opgesteld en ondertekend door de winnaar.

The Balance Club behoudt zich het recht voor om de winactie te annuleren of te wijzigen bij onvoorziene omstandigheden of gebeurtenissen die de uitvoer ervan beïnvloeden, en zal hierover communiceren met de betrokken deelnemers.

Addendum Aanbod The Balance Club

Overeenstemming met Algemene Voorwaarden en Privacybeleid:

De cliënt gaat door ondertekening akkoord met de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid van The Balance Club, beschikbaar op de volgende online bronnen:

 • Algemene voorwaarden: https://thebalanceclub.nl/algemene-voorwaarden/
 • Privacyverklaring: https://thebalanceclub.nl/privacyverklaring/

Lid 1: Wetgeving

Deze behandeling valt onder de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO), met inachtneming van de cliëntrechten op:

 • Duidelijke informatie en expliciete toestemming voor behandelingen.
 • Aanleg en bijhouding van een cliëntendossier conform wettelijke eisen.
 • Geheimhoudingsplicht van alle patiëntinformatie door de hulpverlener.

Lid 2: Aansprakelijkheid

De arts en coach zijn verantwoordelijk voor:

 • Zorgverlening volgens professionele standaarden.
 • Beperking van aansprakelijkheid conform verzekering en uitsluiting van indirecte schade.

Lid 3: Toestemming voor behandeling

De cliënt verleent toestemming voor:

 • Actieve deelname aan het besluitvormingsproces.
 • Vastlegging van behandelinformatie in het dossier.

Lid 4: Klachten en geschillen (Wkkgz)

Klachtenprocedure: Klachten kunnen ingediend worden via info@thebalanceclub.nl met verdere afhandeling volgens de Wkkgz-richtlijnen.

Lid 5: Behandelplan

Samen met de cliënt wordt een persoonlijk leefstijltraject vastgesteld en geëvalueerd.

Lid 6: Vertrouwelijkheid en gegevensbeheer

Strikte vertrouwelijkheidsnormen en beveiliging van persoonlijke en medische gegevens.

Lid 7: Slotbepalingen

Wijzigingen in de overeenkomst zijn enkel geldig na schriftelijke instemming van beide partijen. Toepasselijkheid van Nederlands recht en voorkeur voor mediation bij geschillen.

Aanvullende Bepalingen:

Rol van de arts bij intakeprocedure 

De arts verantwoordelijk voor de intakeprocedure beoordeelt de medische gegevens van de cliënt enkel met het doel te bepalen hoe de gezondheidstoestand van de cliënt van invloed kan zijn op het te volgen leefstijltraject. De betreffende arts heeft buiten deze beoordeling geen rol in de voortgaande medische zorg of behandeling van de cliënt.

Verantwoordelijkheden van de cliënt 

De cliënt dient zelf zorg te dragen voor de voortzetting van reguliere medische zorg bij de eigen huisarts en eventuele medische specialisten.

Grenzen van de behandelovereenkomst 

De behandelovereenkomst is exclusief bedoeld voor de het leefstijltraject en strekt zich niet uit tot medische behandelingen of diagnostische procedures die verder gaan dan dit. .

Omschrijving van Leefstijldiensten 

Deze overeenkomst bevat een uitgebreide en nauwkeurige beschrijving van de aangeboden leefstijldiensten, met als doel duidelijkheid te verschaffen over de verwachtingen en aansprakelijkheden van alle betrokken partijen. Hierbij worden de volgende onderdelen en procedures gespecificeerd:

 1. Intakeprocedure:
  • De cliënt vult online vragenlijsten in over hun medische geschiedenis, persoonlijkheidskenmerken en dagelijkse leefstijlgewoonten.
  • Een introductieve consultatie met een arts bedoeld om een medisch profiel te schetsen en gezondheidsvragen te adresseren.
  • Een diepgaand gesprek met een leefstijlcoach om de leefstijl en doelen van de cliënt in kaart te brengen.
 2. Monitoring en Apparatuur:
  • Periodieke metingen met een weegschaal, bloeddrukmeter en/of glucosemeter, indien toepasselijk, om vitale gezondheidsstatistieken te monitoren en de voortgang ten opzichte van de gezondheidsdoelen bij te houden.
 3. Uitvoering van Diensten:
  • Regelmatige sessies met een leefstijlcoach, inclusief voortgangsevaluaties, aanpassingen aan het plan, en gespecialiseerde begeleiding afgestemd op de individuele behoeften en resultaten van de cliënt.
  • Tussentijdse evaluatiegesprekken om de strategie en methodes kritisch te herzien en de doelen dienovereenkomstig aan te passen.
  • Specifieke sessies toegespitst op emotionele ondersteuning, mentaal welzijn en het cultiveren van veerkracht.
 4. Verantwoordelijkheden van Partijen:
  • De dienstverlener is verplicht om de vastgestelde diensten te verlenen conform de overeengekomen planning en deze overeenkomst, en om passende en functionele monitoringapparatuur ter beschikking te stellen waar nodig.
  • De cliënt dient zich in te zetten voor het programma door actief deel te nemen en betrouwbaar gegevens te verstrekken tijdens alle metingen en evaluaties.

 

Informed consent 

 1. Inleiding: Deze Informed Consent-verklaring is opgesteld om u, de cliënt, te informeren over het leefstijltraject bij The Balance Club, zodat u een geïnformeerde beslissing kunt nemen over uw deelname aan dit traject.
 2. Potentiële Voordelen: De voordelen van het deelnemen aan dit traject kunnen onder meer verbeterde fysieke gezondheid, verhoogd welzijn, betere voedingsgewoonten, en een versterkt gevoel van persoonlijke groei omvatten.
 3. Potentiële Risico’s: Zoals bij elk gezondheidsprogramma, bestaan er potentiële risico’s, waaronder maar niet beperkt tot, lichamelijk letsel, emotionele stress of onverwachte gezondheidsproblemen. U wordt aangemoedigd om vragen te stellen over deze risico’s voordat u toestemming geeft.
 4. Alternatieve Opties: Alternatieven voor ons leefstijltraject kunnen zelfgestuurde gezondheidsplannen, programma’s van andere aanbieders of het niet deelnemen aan een gestructureerd programma zijn.
 5. Vrijwillige Deelname: Uw deelname aan dit traject is volledig vrijwillig en u kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken zonder enige negatieve gevolgen.
 6. Verantwoordelijkheid voor Informatieverstrekking: U bent verantwoordelijk voor het verstrekken van nauwkeurige en volledige informatie over uw medische voorgeschiedenis en huidige gezondheidstoestand.
 7. Vertrouwelijkheid: Alle persoonlijke en medische informatie die tijdens dit traject wordt verzameld, zal strikt vertrouwelijk worden behandeld in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.
 8. Bevestiging van Begrip: Door te tekenen, bevestigt u dat u de informatie in deze verklaring hebt gelezen, dat u de aard van het leefstijltraject en uw rol daarin begrijpt, en dat u alle risico’s en voordelen die hiermee gepaard gaan begrijpt. U bevestigt ook dat u de gelegenheid hebt gehad om vragen te stellen en dat alle vragen naar uw tevredenheid zijn beantwoord.

 

Vrijwaring voor gedragsverandering 

De cliënt erkent dat het succes van het leefstijltraject bij “The Balance Club” in aanzienlijke mate afhankelijk is van zijn of haar eigen inzet en bereidheid tot het doorvoeren van gedragsveranderingen. De cliënt is zich ervan bewust dat “The Balance Club” geen garanties kan bieden voor specifieke resultaten, aangezien deze resultaten afhankelijk zijn van persoonlijke factoren, waaronder maar niet beperkt tot, inzet, levensstijlkeuzes, en de opvolging van gegeven adviezen en aanbevelingen door de cliënt zelf.

De cliënt stemt ermee in dat “The Balance Club” niet aansprakelijk is voor het niet bereiken van gewenste resultaten of doelstellingen en dat de verantwoordelijkheid voor de voortgang binnen het leefstijltraject volledig bij de cliënt ligt. Dit omvat de verplichting van de cliënt om actief deel te nemen aan alle sessies, naar beste vermogen de geleerde principes toe te passen, en het regelmatig en eerlijk communiceren van voortgang en eventuele hindernissen met de leefstijlcoach.

Door ondertekening van deze overeenkomst, vrijwaart de cliënt “The Balance Club” en zijn werknemers van alle aansprakelijkheid voor het niet behalen van persoonlijke gezondheids-, fitness-, of welzijnsdoelen. De cliënt bevestigt dat hij of zij voldoende mogelijkheid heeft gehad om overleg te plegen met een adviseur naar keuze voordat hij of zij akkoord gaat met deze voorwaarden.

Wijzigingen in de gezondheidstoestand

De cliënt gaat ermee akkoord om “The Balance Club” onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in zijn of haar gezondheidstoestand gedurende de looptijd van het leefstijltraject. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, nieuwe diagnoses, veranderingen in medicatie, onverwachte gezondheidsproblemen, wijzigingen in fysieke of mentale gezondheid, en eventuele andere omstandigheden die de leefstijladviezen en voorgestelde behandelingen kunnen beïnvloeden.

De cliënt begrijpt dat het nalaten om dergelijke wijzigingen te melden een directe invloed kan hebben op de effectiviteit van het leefstijltraject en kan resulteren in aanpassingen aan de voorgestelde strategieën en behandelplannen. “The Balance Club” behoudt zich het recht voor om het leefstijladvies en de behandelstrategieën dienovereenkomstig aan te passen om de veiligheid en gezondheid van de cliënt te waarborgen.

De cliënt aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor eventuele negatieve gevolgen die kunnen voortvloeien uit het niet melden van relevante gezondheidsinformatie en bevestigt dat “The Balance Club” en zijn medewerkers niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor resultaten die hierdoor beïnvloed zijn.

Door het ondertekenen van deze overeenkomst, geeft de cliënt aan dat hij of zij begrijpt dat open communicatie over de gezondheid essentieel is voor een veilige en effectieve voortzetting van het leefstijltraject. De cliënt erkent hierbij ook de noodzaak om proactief deel te nemen aan het bijhouden en delen van gezondheidsinformatie met het team van “The Balance Club”.

 

Niet-aansprakelijkheid voor resultaten 

De cliënt erkent door deze overeenkomst dat “The Balance Club” en haar personeel zich inzetten om ondersteuning en begeleiding te bieden binnen het vastgestelde leefstijltraject. Desondanks wordt erkend dat individuele resultaten variabel zijn en dat er geen expliciete of impliciete garanties worden gegeven betreffende de uitkomst van het programma.

De cliënt begrijpt dat alle inspanningen binnen het traject gebaseerd zijn op het principe van samenwerking en dat het uiteindelijke succes van de leefstijlveranderingen en behaalde resultaten in hoge mate afhankelijk is van persoonlijke toewijding, consistentie en zelfmanagement. Daarom stemt de cliënt ermee in dat “The Balance Club” niet aansprakelijk is voor het al dan niet behalen van enige gezondheids- of welzijnsdoelstellingen.

Het is verder overeengekomen dat de cliënt “The Balance Club”, inclusief haar coaches, adviseurs, en overig personeel, zal vrijwaren van alle claims, verliezen, schade, of kosten die voortkomen uit of in verband staan met de prestaties of uitkomsten van de ontvangen diensten, behalve in gevallen van opzet of grove schuld van “The Balance Club” of haar medewerkers.

“De Balance Club” verplicht zich ertoe om op basis van de verstrekte informatie van de cliënt, professionele standaarden en bewezen methodologieën te gebruiken voor het adviseren en begeleiden van de cliënt. Desalniettemin blijft de cliënt te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het maken van keuzes met betrekking tot hun eigen gezondheid en leefstijl.

Deze clausule doet geen afbreuk aan de rechten van de cliënt die wettelijk gezien niet uitgesloten of beperkt kunnen worden.

 

Geschillenbeslechting 

 1. Communicatie bij Ongenoegen: De cliënt stemt ermee in dat, in het geval van ontevredenheid met enig aspect van het leefstijltraject aangeboden door “The Balance Club”, zij dit ongenoegen eerst zullen communiceren met de verantwoordelijke leefstijlcoach of een vertegenwoordiger van “The Balance Club” om een directe en constructieve oplossing te vinden.
 2. Inspanningsverplichting: “The Balance Club” verbindt zich ertoe om in goed vertrouwen en binnen een redelijke termijn inspanningen te leveren om eventuele ongenoegens of geschillen naar tevredenheid van de cliënt op te lossen.
 3. Bemiddeling: Indien een geschil niet informeel kan worden opgelost tussen de cliënt en “The Balance Club”, zal het geschil worden voorgelegd aan een onafhankelijke bemiddelaar die door beide partijen wordt goedgekeurd. De kosten voor bemiddeling worden gelijkelijk verdeeld tussen de cliënt en “The Balance Club”, tenzij anders overeengekomen.
 4. Arbitrage: Mochten bemiddelingspogingen falen, dan stemmen beide partijen ermee in dat het geschil zal worden voorgelegd aan bindende arbitrage volgens de regels en procedures van de Nederlandse Arbitrage Instituut (NAI) of een soortgelijke erkende instantie, naar keuze van de partij die de arbitrage inleidt.
 5. Jurisdictie en Toepasselijk Recht: Deze overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van Nederland. Elke partij stemt hierbij in met de exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechtbanken voor alle geschillen die voortvloeien uit of in verband met deze overeenkomst, behoudens het recht op arbitrage zoals hierboven beschreven.
 6. Kosten van Geschillenbeslechting: Tenzij anders overeengekomen bij definitieve arbitrage of gerechtelijke uitspraak, draagt elke partij de eigen kosten gerelateerd aan het geschilbeslechting proces.
 7. Beperking van Vorderingen: Elke vordering met betrekking tot de diensten verleend onder deze overeenkomst dient binnen een termijn van één (1) jaar na de datum waarop de vordering is ontstaan, te worden ingesteld, na welke termijn dergelijke vordering permanent is uitgesloten.

Geïnformeerde Toestemmingsverklaring voor Starten met Ozempic of Rybelsus

Wie wij zijn en wat deze geïnformeerde toestemmingsverklaring omvat:

Wij zijn uw kliniek die Ozempic of Rybelsus aanbiedt.

Door deze toestemmingsverklaring te ondertekenen, erkent en bevestigt u dat u in aanmerking komt voor de medicamenteuze behandeling met Ozempic of Rybelsus na een multidisciplinaire screening door een arts en leefstijlcoach. Er zijn geen fysieke of psychische contra-indicaties geconstateerd die een succesvolle behandeling in de weg kunnen staan. Ondersteuning zal voor en na de behandeling worden geboden via een individueel begeleidingstraject door de The Balance Club. 

 

Toestemming voor het uitvoeren van behandelovereenkomst:

Door uw handtekening te plaatsen, geeft u toestemming voor het uitvoeren van de behandelovereenkomst en de verstrekte zorg en behandelingen die door de kliniek worden besproken. U begrijpt dat er een medisch dossier over u wordt opgesteld en onderhouden door de kliniek.

 

Toestemming voor het delen van gezondheidsinformatie:

U begrijpt dat uw gezondheidsinformatie gedeeld mag worden met andere medische praktijken, apotheken, laboratoria, verzekeraars en mogelijk uw werkgever of diens verzekeraar voor behandeling, betaling en zorgoperaties in het geval van een werkgerelateerd letsel of ziekte. U geeft toestemming voor het gebruik en delen van uw gezondheidsinformatie voor deze doeleinden.

 

Toestemming voor communicatie via telefoon/SMS/e-mail:

U geeft toestemming om per niet-beveiligde elektronische middelen te communiceren voor het ontvangen van testresultaten en andere gezondheidsinformatie en erkent dat u te allen tijde de mogelijkheid heeft om een afspraak te maken om uw gezondheidsproblemen of testresultaten persoonlijk te bespreken.

 

In geval van nood:

Telemedicijne is in geval van nood niet de juiste zorgmethode. Neem in zo’n situatie contact op met uw lokale zorgaanbieder of bel 112.

 

Indemniteitsclausule:

U stemt ermee in om de aanbieder, zijn medewerkers, agenten en andere vertegenwoordigers te vrijwaren van aansprakelijkheid voor verlies of schade gerelateerd aan technische falen tijdens de telemedicijne consultatie.

 

Aanvullende informatie voor Ozempic of Rybelsus: 

– Evaluatiemomenten worden na 16 weken afgesproken.

– Besproken klachten in de opbouwfase zoals misselijkheid, braken, obstipatie, diarree, en hoofdpijn zijn voorbijgaand.

– Besproken risico’s: pancreatitis en cholecystitis met een risico van 0,1 – 1%.

– De patiënt is ervan bewust gemaakt dat er geen garantie is op een recept en heeft het recht om een kopie van het medisch dossier op te vragen.

 

Door het akkoord gaan met deze toestemmingsverklaring en behandelovereenkomst geeft u aan dat u de geïnformeerde toestemming begrijpt en accepteert, en bereid bent om de behandeling te starten conform de verstrekte informatie en de besproken voorwaarden.

 

Beëindiging van de overeenkomst 

 1. Beëindiging door de Cliënt: De cliënt mag deze overeenkomst op elk moment beëindigen door “The Balance Club” een schriftelijke kennisgeving van de beëindiging te verstrekken. Bij beëindiging zijn eventuele onbetaalde kosten voor diensten die tot op dat moment zijn verleend, onmiddellijk opeisbaar.
 2. Beëindiging door “The Balance Club”: “The Balance Club” kan deze overeenkomst beëindigen bij elke materiële schending door de cliënt van de voorwaarden van deze overeenkomst, na het verstrekken van een redelijke termijn voor herstel van de schending indien deze herstelbaar is. “The Balance Club” behoudt zich het recht voor om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in geval van herhaalde schendingen door de cliënt, ongeacht of deze zijn hersteld na waarschuwing.
 3. Beëindiging vanwege Niet-betaling: “The Balance Club” behoudt zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen als de cliënt herhaaldelijk nalaat om de overeengekomen betalingen te doen op de vastgestelde data.
 4. Terugbetaling en Kosten: Bij beëindiging door de cliënt voor de voltooiing van het leefstijltraject, heeft “The Balance Club” het recht om een proportionele vergoeding aan te houden voor de diensten die reeds zijn geleverd. Eventuele vooruitbetalingen voor diensten die nog niet zijn geleverd, zullen naar rato worden terugbetaald, minus eventuele administratiekosten zoals gedefinieerd in de overeenkomst.
 5. Overdracht van Materialen: Bij beëindiging van de overeenkomst, voor zover de cliënt alle verschuldigde betalingen heeft voldaan, is de cliënt verplicht om alle in bruikleen verkregen materialen, inclusief weegschalen, bloeddrukmeters, glucosemeters en andere materialen eigendom van “The Balance Club”, in goede staat terug te geven aan “The Balance Club” binnen 14 dagen na de beëindigingsdatum.
 6. Inachtneming van Wettelijke Verplichtingen: De beëindiging van deze overeenkomst ontslaat geen van de partijen van enige wettelijke verplichting die mogelijk is ontstaan voor de datum van beëindiging.
 7. Kennisgeving: Alle kennisgevingen van beëindiging dienen schriftelijk te worden gedaan en zullen effectief zijn vanaf de datum van ontvangst door de andere partij.

 

Vergoedingen en betalingsvoorwaarden

 1. Vergoedingen voor Diensten: De cliënt gaat ermee akkoord om “The Balance Club” de vergoedingen te betalen zoals vastgesteld in de bijgevoegde tarievenlijst voor de leefstijldiensten die onder deze overeenkomst worden verleend. Deze vergoedingen kunnen periodieke betalingen omvatten voor het jaartraject en kosten voor incidentele diensten of materialen die niet in het basispakket zijn inbegrepen.
 2. Facturatie: “The Balance Club” zal de cliënt factureren volgens de vooraf overeengekomen betalingsschema, dat periodieke betalingen voor het leefstijltraject en eventuele additionele kosten voor extra diensten kan omvatten. Alle facturen zijn betaalbaar binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum.
 3. Betaling: Betalingen dienen te worden verricht op de bankrekening van “The Balance Club” zoals vermeld op de factuur. Betalingen kunnen worden gedaan via bankoverschrijving, automatische incasso, of een andere overeengekomen betaalmethode.
 4. Laattijdige Betaling: Indien een betaling niet binnen de gestelde betalingstermijn is ontvangen, mag “The Balance Club” een late betalingsvergoeding in rekening brengen, die niet meer zal zijn dan de wettelijk toegestane maximale rente voor laattijdige betalingen.
 5. Wijzigingen in Tarieven: “The Balance Club” behoudt zich het recht voor om de tarievenlijst periodiek te herzien. Eventuele wijzigingen in tarieven zullen ten minste dertig (30) dagen voor de ingangsdatum aan de cliënt worden gecommuniceerd.
 6. Annulering van Diensten: Voor diensten die meer dan vierentwintig (24) uur voor de geplande tijd worden geannuleerd, zullen geen kosten in rekening worden gebracht. Annuleringen binnen vierentwintig (24) uur voor de afspraak kunnen leiden tot het volledig in rekening brengen van de geplande diensten.
 7. Terugbetalingen: Terugbetalingen voor vooruitbetaalde diensten worden verleend onder de voorwaarden van de beëindigingsclausule van deze overeenkomst.
 8. Overige Kosten: Eventuele kosten die worden gemaakt voor aanvullende gezondheidsmonitoring apparatuur zoals weegschalen, bloeddrukmeters, en/of glucosemeters, zullen afzonderlijk worden gefactureerd en zijn voor rekening van de cliënt.
 9. Financiële Hardheid: In geval van bewezen financiële hardheid, kan de cliënt een verzoek indienen bij “The Balance Club” voor een betalingsregeling of mogelijke vermindering van de vergoedingen.

Hieronder vind je een voorbeeld van een tarievenlijst die kan worden toegevoegd aan de behandelovereenkomst:

Tarievenlijst voor Leefstijldiensten

De volgende tarieven zijn van toepassing voor de diensten die worden aangeboden door “The Balance Club”. Alle prijzen zijn inclusief de toepasselijke BTW.

Start en Intake: Uw gezondheid, onze focus

– Medische Analyse: Online vragenlijst voor een uitgebreide medische geschiedenis.

– Levensstijlanalyse: Gedetailleerde vragenlijst voor uw voorkeuren.

 

1. Basispakket – €3.995,95 (inclusief BTW)

 1. Twaalf (12) sessies van maximaal een uur met de leefstijlcoach, inclusief bespreking van analyses en het stellen van persoonlijke doelen.
 2. E-mailtoegang tot onze leefstijlcoach binnen kantoortijden (9:00-17:00 uur van maandag t/m vrijdag).
 3. Twee consultaties met de arts inclusief. Eerste consultatie: uitgebreide sportmedische beoordeling (duur: 1 uur) aan het begin van het traject, inclusief vragenlijst en gespreksanamnese, gericht lichamelijk onderzoek, meting van vetpercentage en buikomvang, bloeddrukmeting, urinetest, nabespreking en rapportage door de arts. Aanvullend onderzoek (zoals ECG, bloedonderzoek, longfunctietest, ergometrie) en de beoordeling ervan zijn tegen meerprijs mogelijk. De tweede consultatie betreft de voortgang van het leefstijltraject halverwege of eerder indien nodig, te volgen op locatie of via Zoom of telefonisch.
 4. Gepersonaliseerde lifestyle-aanbevelingen voor het bevorderen van gezondheid en welzijn.
 5. Toegang tot een exclusief online platform met hulpmiddelen ter ondersteuning van een gebalanceerde levensstijl.
 6. Verstrekking van een weegschaal met cellular connectiviteit voor effectieve monitoring van gezondheidsdoelen.
 7. Medicatie is niet inbegrepen in dit pakket.
 8. Arts Stand-by: Overal en altijd toegang tot professionele zorg.
 9. Monitoring op afstand door de leefstijlcoach en arts: bijhouden van gezondheidsstatistieken met geavanceerde technologie.

 

2. Premium Pakket – €5.995,95 (inclusief BTW)

 1. Twaalf (12) sessies in totaal, maximaal een uur per sessie, met een leefstijlcoach, inclusief bespreking van analyses en het stellen van persoonlijke doelen.
 2. Toegang tot Whatsapp, e-mail en telefonisch contact met onze leefstijlcoach buiten de reguliere sessies om.
 3. Vier consultaties met de arts inbegrepen: uitgebreide sportmedische beoordeling aan het begin en aan het einde van het traject (duur: 1 uur per consult), inclusief dezelfde onderzoeken en rapportage als genoemd in 1c. De overige twee consultaties evalueren de voortgang van het leefstijltraject, plaatsvindend halverwege of eerder indien nodig, op locatie of via Zoom of telefonisch.
 4. Gepersonaliseerde lifestyle-aanbevelingen voor het bevorderen van gezondheid en welzijn.
 5. Toegang tot een exclusief online platform met premium hulpmiddelen en extra ondersteuningsmateriaal.
 6. Standaard medicatie inclusief (prikpen of tabletten), periodiek geleverd elke drie maanden, met naleving van beschikbaarheid.
 7. Verstrekking van een weegschaal met cellular connectiviteit voor effectieve monitoring van gezondheidsdoelen.
 8. Mogelijke medicatieprijsverhogingen ook binnen dit Premium Pakket, in het bijzonder bij beperkte beschikbaarheid. Bij een prijsverhoging van meer dan 10% door de apotheek volgt een naheffing van het bedrag boven deze 10%. Prijsverhogingen worden tijdig gecommuniceerd.
 9. Arts Stand-by: Overal en altijd toegang tot professionele zorg.
 10. Medicatie op maat: Afgestemd op uw persoonlijke behoeften, in overleg met de arts.
 11. Monitoring op afstand: Bijhouden van gezondheidsstatistieken met geavanceerde technologie.

 

   *De voorwaarden voor de verschillende soorten medicatie en periodieke kosten kunnen variëren en zijn afhankelijk van de specifieke behoeften van de cliënt.

 

Exclusieve voordelen (geldig voor beide pakketten):

– Arts Stand-by: Overal en altijd toegang tot professionele zorg.

– Medicatie op maat: Afgestemd op uw persoonlijke behoeften.

– Monitoring op afstand: Bijhouden van gezondheidsstatistieken met geavanceerde technologie.

 

Afsluiting jaartraject: We vieren uw persoonlijke groei en nodigen u uit voor de voortzetting van ons exclusieve programma, inclusief een feestelijke bijeenkomst en een evaluatie van de behaalde resultaten, alsmede een vooruitblik op toekomstige gezondheidsdoelen.

 

Aanvullende services (geldig voor beide pakketten):

– Extra sessie met de leefstijlcoach: €125,00 per uur.

– Extra consultatie met de arts: €200,00 per consult.

– Medicatiekosten voor het Basispakket en na de standaardperiode in het Premium Pakket worden apart berekend, tegen €250 per maand.

 

Betalingsvoorwaarden (voor beide pakketten):

– Aanbetaling bij aanvang programma: €2.000,00.

– Het restbedrag van het gekozen pakket dient binnen 3 maanden voldaan te worden.

– Betaling voor additionele diensten of medicatie binnen 30 dagen na factuurdatum.

– Late betalingskosten: €100,00 per week na vervaldatum.

Artikel 9 – De prijs

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst.
Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 1 week na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
De garantie geldt niet indien:
De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
Artikel 11 – Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur

Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.
Artikel 13 – Betaling

Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 10,-. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.
Artikel 14 – Klachtenregeling

De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. U kunt hiervoor mailen naar info@goedkoopffp2.nl. Wij zullen zo snel als mogelijk contact met u opnemen. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.
Artikel 15 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

thebalanceclub

contact@thebalanceclub.nl

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: *

herroept/herroepen*

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
Naam consumenten(en):
Adres consument(en):
[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Deurstickers

Deurstickers

Unieke deurstickers maken met een eigen ontwerp? Bij Plakhetzelf heeft u keuze uit een ruim assortiment deurstickers. Bestel eenvoudig online!

Auping Essential

Auping Essential

Ontdek de Auping Essential op onze website. Dit is het allereerste bed dat volledig circulair is. De Essential is bij ons verkrijgbaar. Meer info vindt u hier.

Thermae 2000

Thermae 2000

The Balance Club is dé wellness locatie in Zuid-Limburg. Met een ruim aanbod aan sauna’s, baden en behandelingen. Breng een bezoek aan onze sauna’s.

Thermae 2000

Thermae 2000

Thermae 2000 is het bekendste wellness centrum van Nederland. Lees hier alles over de openingstijden, aanbiedingen en beoordelingen Thermae 2000

Thermae 2000

Thermae 2000

Thermae 2000 is een bekend wellness resort in Valkenburg. Thermae 2000 is een uitstekende plek om heerlijk te ontspannen en te genieten.

Nox Padel Rackets

Nox Padel Rackets

Nox Padel Rackets are some of the most popular rackets in club-level paddle. They offer great power and control and will help take your game to the

Wilson Padel Rackets

Wilson Padel Rackets

Wilson is a well-known sports brand that also offers padel rackets. View the current collection in our webshop. Order before 16:00, shipped today.

Padelrackets

Padelrackets

Ben je op zoek naar een nieuw padelracket? Decathlon helpt je graag bij het maken van de juiste keuze. Bekijk onze tips en adviezen voor elk type speler.

Allurion Technologies

Allurion Technologies

Allurion Technologies is een Amerikaans bedrijf dat zich vooral richt op gewichtsverlies. Met de Allurion maagballon zijn ze al actief in 42 landen.

Maagballon

Maagballon

Overweeg je een maagballon? Lees alles over de voordelen, nadelen en risico’s van een maagballon in deze blog. Inclusief info over vergoedingen.

NOK Clinics

NOK Clinics

Our team of board-certified surgeons are dedicated to providing you with the highest quality of care for your weight loss journey.

Maagballon

Maagballon

Een maagballon is een veilige manier om snel gewicht te verliezen. Een maagballon kan je helpen om je streefgewicht te bereiken. Lees snel verder.